O MODLITBE POSVÄTNÉHO RUŽENCA


ruzenec

Ruženec je kontemplatívna modlitba. Na tento aspekt upozorňuje svätý Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste ROSARIUM VIRGINS MARIAE.
Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko... (Mt 17, 2) Evanjeliovú scénu, pri ktorej sú apoštoli Peter, Jakub a Ján uchvátení Vykupiteľovou krásou, možno prijať ako ikonu kresťanskej kontemplácie.
Úlohou každého nasledovníka Krista, teda každého z nás, je upriamiť pohľad na Kristovu tvár, uprostred denných udalostí a utrpení jeho ľudského života spoznať v nej tajomstvo. Uchopiť Božský jas definitívne zjavený v zmŕtvychvstalom Pánovi, ktorý sedí v sláve po pravici Otca. Kontemplujúc túto tvár otvárame sa na prijatie tajomstva života Najsvätejšej Trojice, aby sme stále znova zakúšali lásku Otca a tešili sa v radosti Ducha Svätého. Slová svätého Pavla sa tak môžu vzťahovať aj na nás: Aj my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz (2 Kor 3, 18).Pätnásť prisľúbení Panny Márie


1. Ktokoľvek mi bude verne slúžiť skrze modlitbu ruženca, prijme pozoruhodné milosti.
2. Sľubujem svoju zvláštnu ochranu a tie najväčšie milosti všetkým tým, ktorí sa budú modliť ruženec.
3. Ruženec bude mocnou zbraňou proti peklu, zničí vášne, umenší hriech a zaženie bludy.
4. Spôsobí, že čnosť a dobré skutky budú prekvitať. Pre duše obsiahne hojné Božie milosrdenstvo. Odlúči srdcia ľudí od lásky k svetu a k jeho márnostiam a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Ach, tie duše by sa posvätili týmto prostriedkom.
5. Duše, ktoré sa mi odporúčajú skrze modlitbu ruženca, nezatratia sa.
6. Ktokoľvek sa bude zbožne modliť ruženec a bude rozjímať o jeho svätých tajomstvách, nikdy nebude premožený nešťastím. Boh ho nebude trestať vo svojej spravodlivosti, nezatratí sa skrze neočakávanú smrť. Ak bude spravodlivý, zachová sa v milosti Božej a stane sa hodným večného života.
7. Ktokoľvek bude mať pravú nábožnosť k ružencu, nezomrie bez sviatosti Cirkvi.
8.Tí, ktorí sú verní modlitbe ruženca, budú mať počas svojho života i pri smrti svetlo Božie a hojnosť jeho milostí. V hodine smrti budú mať účasť na zásluhách svätých v raji.
9. Ja vyslobodím z očistca tých, ktorí boli oddaní ružencu.
10. Verné deti ruženca si vyslúžia veľký stupeň slávy v nebi.
11. Dostanete všetko, čo odo mňa prosíte skrze modlitbu ruženca.
12. Všetkým tým, ktorí rozširujú svätý ruženec, budem na pomoci v ich potrebách.
13. Dosiahla som u svojho božského Syna, že všetci zástancovia ruženca budú mať počas svojho života i v hodine smrti za prostredníkov celý nebeský dvor.
14. Všetci, ktorí sa modlia ruženec sú moji synovia a bratia môjho jediného syna Ježiša Krista.
15. Oddanosť môjmu ružencu je veľkým znamením predurčenia.
Dané svätému Dominikovi a blahoslavenému Alanovi.
Imprimatur: + Patrick J. Hayes, D. D. Archbishop of New York.


Panna Mária je vzor kontemplácie


Lk 2, 7: I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
Lk 2, 48: Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!"
Jn 2, 5: Jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie!
Jn 19, 26 - 27: Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
Sk 1, 14: Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.


Spomienky Panny Márie


Lk 2, 19: Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.
Lk 2, 51: Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.


S Máriou spomínať na Krista, učiť sa o Kristovi od Márie


Jn 14, 26: Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko, čo som vám povedal.
Jn 15, 26: Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
Jn 16, 13: Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám.
Jn 2, 5: Jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie!
Lk 1, 38: Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.


S Máriou sa pripodobňovať Kristovi


Rim 8, 29: Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.
Flp 3, 10. 12: ...aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti... Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.
Jn 15, 5: Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
1 Kor 12, 12: Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.
Rim 12, 5: ...tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
Flp 2, 5: Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš...
Rim 13, 14: ...ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.
Gal 3, 27: Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.
Gal 4, 19: Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.


S Máriou sa modliť ku Kristovi


Mt 7, 7: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Jn 2, 1: Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.
Rim 8, 26 - 27: Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Jak 4, 2 - 3: Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti.
Jn 2, 3: Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína.
Lk 1, 35: Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.


S Máriou ohlasovať Krista


Ruženec je aj cestou ohlasovania a prehlbovania, na ktorej sa Kristovo tajomstvo znovu predkladá na rôznych úrovniach kresťanskej skúsenosti. Má formu modlitebného zobrazenia, ktoré má formovať kresťanov Ježišovho Srdca. Ak sa pri modlitbe ruženca náležite uplatnia všetky prvky efektívnej meditácie, vznikne vhodná príležitosť na katechézu. Aj týmto spôsobom Ružencová Panna Mária pokračuje vo svojom diele ohlasovania Krista.


Päť prvých sobôt


Panna Mária pri zjavení Lucii 10. 12. 1925 vo Fatime prisľúbila tým, ktorí si vykonajú pobožnosť prvých sobôt počas piatich za sebou nasledujúcich mesiacov, že v hodine smrti bude pri nich so všetkými milosťami potrebnými k spáse ich duše.

PODMIENKY, KTORÉ JE POTREBNÉ SPLNIŤ:
1. Svätá spoveď (v sobotu alebo pred ňou tak, aby sme pri svätom prijímaní boli v stave posväcujúcej milosti).
2. Sväté prijímanie.
3. Pomodliť sa v tento deň ruženec - päť desiatkov, i viac.
4. Rozjímanie štvrť hodiny o tajomstvách posvätného ruženca (počas rozjímania sa zjednocujeme s Pannou Máriou, môžeme uvažovať o niektorom tajomstve, o tajomstve života Krista a jeho Matky).
5. Všetko obetovať na úmysel: odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

RÔZNE MODLITBY A TEXTY O PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI A O PANNE MÁRII